ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System 3

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System 3 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://research.pit.ac.th/