ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน สำหรับกรรมการ รุ่นที่ 2/2562

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน สำหรับกรรมการ รุ่นที่ 2/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีค่าใช้จ่ายต่อ 1 ท่าน 1,500 บาท สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFal8Tzho-InNBKsCufAFv-_qwfxBiOHC22MQVY3NamqFIpQ/viewform