ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยระดับสถาบันเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ”

สำนักบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยระดับสถาบันเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562  เวลา 8.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/r3e7kUmRE2Lq1tHP9

qrcode

หมายเหตุ

–  เนื่องจากมีการจัดงานทับแก้ววิชาการครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันที่ 26 – 28  สิงหาคม 2562ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจอดรถได้ ณ บริเวณสนามฟุตบอลริมสระแก้ว หรือ บริเวณประตูเหนือวัง