ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถลงทะเบียนส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ http://www.hu.ac.th/conference/