ขอเชิญเข้าร่วมเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การจัดการภาวะวิกฤติด้านการท่องเที่ยว : ความท้าทาย การตอบสนอง และกลยุทธ์ในการฟื้นฟู” “Crisis Management in Tourism and Hospitality : Challenges, Responses and Recovery Startegies” ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สามารถส่งบทความวิจัยผ่านระบบและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : http://seminarresearch.pkru.ac.th