ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล: arm_nb080@hotmail.com หรือเฟสบุ๊ค www.facebook.com/arm.red.94