ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2562

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ในปี 2562 ดังนี้

  1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562
  2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 4 – 6 กันยายน 2562
  3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ วันที่ 10 – 11 กันยายน 2562
  4. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม วันที่ 17 – 18 กันยายน 2562

ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร ติดตามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rpa.or.th/