ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์” รุ่น1

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 18,000 บาท สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.knit.or.th/web/ok3r1/ ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562