ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิจัยจากสถาบันในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ เรียนรู้การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อให้ผลงานมีความน่าสนใจและ เกิดความเข้าใจผลงานวิจัยได้ดีมากขึ้น

ดาวน์โหลดโครงการและรายละเอียดการอบรมและสมัครได้ที่ https://forms.gle/PguDsNfpZYxJ1wMN6

ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-6284101 โทร.ภายใน 22760 ตปนีย์/วริยวัลย์/พิชญา

หมายเหตุ

-รับจำนวนจำกัด ภายใน วันพฤหัสบดีที่19 สิงหาคม เวลา 16.30 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน