ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ดังนี้

  • การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562 ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
  • วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2562 ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.rpa.or.th/