ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ

ด้วยสมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันอณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาคณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง: ปัญหา โอกาส และความท้าทาย (The Greater Mekong Subregion: Problems, Prospects, and Challenges) ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

https://human.lru.ac.th/th/