ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The 6 th  National Conference and The 2nd International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology : IAMBEST 2021) ในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 (การประชุมออนไลน์) โดยสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการส่งผลงาน กำหนดการ การลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ ได้ทาง http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ งานบริการวิชาการแก่สังคม (คุณนาราอร สว่างวงศ์ โทร. 09-0789-3114 และเบอร์สำนักงาน โทร. 08-3066-5373