ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ “Social Innovation in the Era of Global Changes after Covid-19 Crisis : นวัตกรรมสังคมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังโควิด-19”

ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนได้ที่ https://conference.sct.ac.th ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

ติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail : research@sct.ac.th