ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์)

มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์) (The 52nd National Graduate Research Conference) ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Google Meet

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.52ngrc.buu.ac.th

ติดต่อสอบถาม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา 038-102-700 ต่อ 701, 705, 707

Facebook : Graduate School Burapha University