ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 (The 5th RMUTR National Conference and The 2nd RMUTR International Conference) “นวัตกรรม เทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Innovative Technology and Creative Work toward Sustainable Development) ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ https://rmutrcon.rmutr.ac.th/2021/th  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564