ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทคัดย่อและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562 ในหัวข้อ สิ่งแวดล้อม 2562 : วิกฤติ หรือ โอกาสทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม “Environment 2019 : Crisis or Opportunity in Environmental Management” ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ผ่านทางอีเมล suchela.nil@nida.ac.th ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://gseda.nida.ac.th/nida/