ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 14 “Research and Innovations for All” วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สามารถส่งบทความวิจัยภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/