ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ The Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ในหัวข้อเรื่อง “Climate Change Adaptation – The Challenging Role of Higher Education Institutions” ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.auap2019.nu.ac.th/