ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 16

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วม การประชุมวิชาการ “สังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16” ในหัวข้อ “ความมั่นคงทางอาหารสู่สังคมไทยที่ยั่งยืน” ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://social.crru.ac.th/