ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)”

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)” ในระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/ra/registration_pmt4-0/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2562