ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นชุดโครงการเรื่อง การพัฒนา Korat Health and Wellness Innovation City

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาโครงการ
ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30-15.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ shorturl.at/wGMQY ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563