ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 (TNIAC2022)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย(Artiflcial Intelligence Asscciation Thailand : AIAT) จะจัดประชุมสหวิชาการระดับชาติ 8th TNI Academic Conference (TNIAC2022) ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565  การประชุมสหวิชาการระดับชาติ (TNIAC2022) เป็นการจัดประชุมต่อเนื่องครั้งที่ 8 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการบุคคลในอุตสาหกรรม และนักศึกษา จากวิชาชีพต่างๆได้แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ และเทคโนโลยี  สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้น ณ convention hall อาคาร E ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  สำหรับสมาชิก IEEE และ AIAT จะได้รับค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ  

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ Email : tniac@tni.ac.th