ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ Moving from Disruption to Resilience : The Dynamics of Humanities and Social Sciences ในระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัยฯ ในวันและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานได้ที่ http://www.human.nu.ac.th/HUSOC14

หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0-5596-2094