ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7”

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอภายในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7” ซึ่งมีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การบริหารการศึกษายุคดิจิตอล: ออนไลน์-ออฟไลน์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า เป็นวิทยากร ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ส่งผลงานได้ที่ https://sites.google.com/view/sskruconference7 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563