ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc15/