ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม และคณะมนุษย์ศาสตร์ วิทยาลัยรามคำแหง จัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (14th National  and 1st International Conference on humanities and Social Scines (Virtual Conference)) โดยผ่านการประชุมระบบสื่อสารทางไกล ในหัวข้อเรื่อง Challenges of Humanities and Social Sciences in Digitalization : Flourish or Perish? ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการผ่านระบบสื่อสารทางไกลได้ที่ http://nic2021.huso.buu.ac.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2337