ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 อนาคตการศึกษาไทย…กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง

การจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมและเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติแบบออนไลน์ (Online Presentation) ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://graduates.kpru.ac.th/gnru2021/

หรือติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพรช โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1671,1780,1770