ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาสู่ชุมชน” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามาถส่งผลงานได้ที่ http://neunic2020.neu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563