ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนำเสนอผลงานภายในการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง Challenges of Humanities and Social Sciences in Digitalization : Flourish or Perish? ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม A-ONE The Royal Cruise เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สามารถลงทะเบียนและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th/