ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum: BCG in Action; the New Sustainable Growth Engine (Bio-Circular-Green Economy)” ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น สามารถส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eau.ac.th/