ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง” ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น (อาคาร 18) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เปิดรับบทความฉบับเต็ม ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 3 มกราคม 2563 สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://conference.research.lru.ac.th/