ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 13 “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ (Research and Innovations to Strengthen the New Economy)” ในวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/