ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2563”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจะจัดเป็นประจำทุกเดือน จำนวนครั้งละ 36 คน ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรมทางเว็บไซต์ของระบบ NRMS https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2263