ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการบรรยาย เรื่อง “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์”

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการบรรยาย เรื่อง “เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์”
– การเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
– เทคนิคการเขียนบทความ
– การส่งต้นฉบับ การแก้ไขบทความ และการโต้ตอบกับบรรณาธิการ
– จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและ plagiarism

วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Editor-in-Chief วารสาร Science, Engineering and Health Studies (SEHS)
โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.30 น.
บรรยายผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Zoom
สมัครได้ที่
https://forms.gle/gBfUBMTJKCJSuJVeA

ปิดรับสมัคร 25 กพ.64
โดยลิ้งค์เข้าร่วมฟังบรรยาย จะส่งไปยังอีเมล์ของผู้สมัคร ภายในวันที่ 26กพ.64
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email: thaiwest.su@gmail.com