ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era”

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era” ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพาณุโลก หรือรูปแบบ Online Conference หากสถานการณ์ Covid-19 ในช่วงวันที่กำหนดจัดงานยังไม่คลี่คลาย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc17/  และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-8641 อีเมล nrc@nu.ac.th