ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล ” NCPD Innovation Award 2022″ ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

การจัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร 

– สามารถส่งบทความวิชาการ/วิจัย นำเสนอแห่งละ 3 – 5 บทความ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 

– ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล และจัดแสดงนิทรรศการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565

Qr Code เอกสารเพิ่มเติม