ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการภายในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติว่าด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (International Forum on “Research of Natural Resouces Rehabilitiation, Environment and Energy”) ในเดือนมิถุนายน 2563 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 25 เมษายน 2563 ติดต่อสอบถาม นางสาวอารีย์พร สิทธิญาณไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา อนส. โทร 086 3230598