ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 และสามารถดูรายละเอียดการส่งได้จาก https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/16MzBu_MIGPsMzZIyLLloD7lXgIB3MpHN?usp=sharing