ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงาน Best Research Article and Thesis Awards in Applied Linguistics

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานวิจัย เนื่องจากสมาคมภาษาศาสตร์ประยุกต์ประเทศไทย(Thai Association for Applied Linguistics:TAAL)
จะจัดงาน TAAL Best Research Article and Thesis Awards ขึ้น
โดยสามารถส่งใบสมัครได้ที่ ดร.ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล
E-mail: lanchukorn@gmail.com
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563