ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอใการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ในงาน The 4th ICRU International Conference on World Sustainable Development (IWSD) 2022

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอใการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ในงาน The 4th ICRU International Conference on World Sustainable Development (IWSD) 2022 ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง “Sustainable Community Development” ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี (ในรูปแบบออนไลน์) ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ https://icur.nsru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณศิรินุช ครุฑธกะ สถาบัยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-219100-29 ต่อ 1139 หรือ 086-8141746 อีเมล์ icru4th@nsru.ac.th