ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการ “กระบวนการในการวิจัย” (Research Methodology)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “กระบวนการในการวิจัย” Research Methodology ในระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://training.ird.ssru.ac.th/2019/index.php/registerresearchmet