ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.dru.ac.th/newscontent.php?page=165