ขอเชิญส่งบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเกาหลี เพื่อตีพิมพ์ในวารสารภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ขอเชิญส่งบทความและงานวิจัยทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษาเกาหลี วรรณคดี สังคม วัฒนธรรม เกาหลีศึกษา เพื่อตีพิมพ์ในวารสารภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา (บรรณาะิการวารสารฯ) อีเมล jklc.ku@gmail.com หรือโทร 086-330-8913