ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญส่งบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi) ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) สามารถส่งบทความได้ที่ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal