ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาส่งบทความรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) และ NIDA Case Research Journal ครอบคลุมสาขาวิชารัฐศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ, พัฒนาการเศรษฐกิจ, สถิติประยุกต์, พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, ภาษาและการสื่อสาร, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, นิติศาสตร์, การจัดการท่องเที่ยว, นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ, บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีะละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) รับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่