ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ สามารถส่งบทความได้ที่ http://jclmd.psru.ac.th/