ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการชื่อ “วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of Science and Technology Kasetsart University)” อยู่ภายใต้ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ (มกราคม/พฤษภาคม/กันยายน) เป็นวารสารแบบ Electronic ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.re.kps.ku.ac.th/e-journal/