ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดทำวารสารวิชาการ เชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ ได้ที่ลิงค์นี้

 

http://www.graduate.dusit.ac.th/journal/index.php/sdujournal