ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการชื่อ “วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of Social Sciences and Liberal Arts Kasetsart University; ISSN 2286 – 7651)” กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มิถุนายน และธันวาคม) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.re.kps.ku.ac.th/e-journal/