ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็เจ้าพระยา ขอเชิญพิจารณาส่งบทความเข้าตีพิมพ์ วารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (TCI กลุ่ม 2) ครอบคลุมสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถส่งบทความและดูรายละเอียดได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/research/